Träning

Friska äldre svarar bra på styrketräning

Tolv veckor av styrketräning gjorde att friska äldre personer ökade sin styrka med 50 % i både under och överkroppen. Deras muskelmassa ökade samtidigt som de förlorade fett. Studiens huvudfynd var att äldres muskler påverkades på samma sätt som yngre personer.

Åldrande hänger samma med en kontinuerlig förlust av muskelmassa. Det gör att möjligheterna till ett aktivt deltagande i vardagen försämras, vilket kan försämra livskvalité. Samtidigt ökar risken för att ramla och skada sig. Det som styr hur mycket muskelmassa en person har är den uppbyggande proteinsyntesen och nedbrytningen av protein. Om proteinsyntesen bygger nya proteiner snabbare än vad nedbrytning avlägsnar protein blir resultatet mer muskelmassa, och vice versa (1). 

Tidigare forskning har tytt på att den muskelbyggande proteinsyntesen hos äldre reagerar mindre på såväl träning som protein (2). Äldre personer behöver mer protein för att deras proteinsyntes ska uppnå samma hastighet som yngre. I den forskning som undersökt hur äldres proteinsyntes påverkas av träning och aminosyror har äldre klumpats ihop. Personer med och utan sjukdomar har ingått i samma studie, varpå det är svårt att veta om utfallet förklaras av ålder eller huruvida personen är frisk eller sjuk. En forskargrupp vill därför undersöka hur styrketräning och protein påverkade musklerna hos friska äldre personer. 

Studien

I studien ingick både kvinnor och män kring 70 år och de styrketränade i 12 veckor. De var i god hälsa men sett till hur många steg de gick per dag var de fysiskt inaktiva vid studiens start.  Deras muskelmassa ökade med cirka 2 %, vilket är ett mycket bra resultat efter enbart tre månaders träning. Deras styrka i överkroppen och underkroppen ökade med hela 50 %, vilket visar hur fort styrketräning kan förändra äldres funktionsförmåga. Styrkeökningar är till stor del generaliserbara utanför gymmet, varpå en mängd aktiviteter i vardagen förmodligen blev betydligt lättare. 

Våra muskler består av olika muskelceller. De som drabbas hårdast av ålderdom är de starka och snabba muskelcellerna. Detta bidrar till att fallolyckor ökar, då det blir mycket svårare att parera ett fall om musklernas förmåga att snabbt skapa kraft är nedsatt. Efter perioden av styrketräning var tillväxten av dessa celler runt 30 %, vilket är en stor ökning. Den ökade styrkan, muskelmassan och den minskade fettmassan är positivt av en rad olika anledningar, det är dock inget nytt. 

Det huvudsakliga fyndet

Det som gick emot forskarnas hypotes var att denna grupp av friska äldre personer inte uppvisade en så kallad anabol resistans efter intag av protein. Anabol resistans är när proteinsyntesen reagerar mindre på saker som hos yngre skickar signaler om tillväxt, som träning, aminosyror och insulin. Detta går emot tidigare forskning som pekat på att äldre behöver mer protein för att deras muskler ska reagera på samma sätt som yngre. 

Fyndet i denna studie tyder på att friska äldre inte behöver använda några speciella strategier för att träna upp kroppen, utan behöver likt andra ett högt proteinintag och tung styrketräning (1). 

Referenser 
1. Moro T, Brightwell C, Deer R, Graber T, Galvan E, Fry C, Volpi E, Rasmussen B (2018) Muscle Protein Anabolic Resistance to Essential Amino Acids Does Not Occur in Healthy Older Adults Before or After Resistance Exercise Training. The Journal of Nutrition.

2. Yarasheski K, Zachwieja J, Bier D (1993) Acute effects of resistance exercise on muscle protein synthesis rate in young and elderly men and women, American Journal of physiology, 262(2), s 210-214 

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT