Kost

Järnbrist: vanligt och kännbart

Kvinnor i barnafödande ålder löper risk för järnbrist. Detta leder till trötthet och nedsatt mental kapacitet, men går att motverka med hjälp av järntillskott. Om du ständigt känner dig trött, utan att det finns en självklar anledning till detta, kan det vara värt att besöka vården och testa dina järnnivåer.

Järnbrist är vanligt, speciellt för kvinnor åldern där de kan föda barn, då en del järn försvinner med mensen (3). Brist på järn är ofta kännbart och de flesta upplever trötthet, försämrat mående och en rad andra symtom som tyder på utmattning. 

Järn behövs för att vår kropp ska kunna transportera syre till cellerna. Det behövs också för att flera enzymer ska fungera, vilket gör att tillräckligt med järn är viktigt för vår kropp (2). 

Det finns också mycket forskning på hur kvinnor påverkas av järntillskott, och för att få ett samlat grepp gjorde en forskargrupp en meta-analys, där man slår samman resultat från flera liknande studier för att kunna dra en säkrare slutsats (3). De utgick ifrån två frågeställningar. 

1.      Hänger järnbrist samman med negativa psykologiska symtom som försämrad kognitiv förmåga, sämre mental hälsa och ökad utmattning?

2.      Leder ökade järnnivåer till förbättringar av ovanstående symtom? 

Järnbrist och kognitiv förmåga

De fann att järnbrist leder till sämre kognitiv förmåga, vilket innebär att en person med järnbrist inte kommer kunna utnyttja hela sin mentala kapacitet. Kognitiv förmåga går att dela in i flera olika egenskaper, och det är svårt och säga om samtliga av dessa försämras eller om en del drabbas hårdare. Exempelvis påverkades huvudräkning mycket av järnbrist. Detta tyder på att järn är viktigt för att vi ska kunna hålla information i huvudet och bearbeta denna. 

Järnbrist och trötthet

I de studier som kollade på järnbrist och trötthet såg man att det fanns ett samband. Det visade sig också att tröttheten minskade efter en period av järntillskott. Det finns också studier som inte funnit ett samband mellan järnbrist och trötthet (4). I denna studie användes dock självrapporter och inte objektiva värden, vilket gör resultatet svagare. 

I en studie minskade trötthetssymtom hos en grupp som fick järntillskott med 48 %, jämfört med 28 % i kontrollgruppen som fick en placebo (5). Detta visar hur starkt placebo är, samtidigt som en tydlig del av den minskade tröttheten verkar förklaras av järntillförsel. I en annan studie kollade man istället på intravenös järntillförsel, vilket då minskade trötthetssymtom med 88 %, jämfört med placebo som gav en minskning på 44 % (6). Den större effekten i sistnämnda studien verkar delvis förklaras av en ökad förväntan på behandlingen, då placeboeffekten var större vid intravenös järntillförsel. 

Järnnivåer byggs inte upp direkt

Det tar cirka tre månader innan järnnivåerna har uppnått en tillräckligt hög nivå. Det finns däremot flera studier som använt sig av betydligt kortare behandlingstider som en månad och inte heller sett någon effekt. Detta beror sannolikt på att behandlingsperioden varit för kort (3). 

Ett annat problem är att mängden järn som dagligen tillförs varierar mycket mellan många studier. I meta-analysen som beskrevs ovan var spannet hela 18 – 260 mg per dag. Detta kan jämföras med fertila kvinnors dagsbehov på 15 mg per dag (2). Därmed är det svårt att dra slutsatser om vad som är den bästa doseringen. 

Ta med dig detta

Är du kvinna, ofta trött och energilös kan det vara väldigt värdefullt at testa dina järnnivåer. Visar det sig att de är låga kommer du sannolikt uppleva positiva förändringar av att börja med järntillskott.  

Referenser.

1.      World Health Organization (2012) Micronutrient Deficiencies. Geneva, Switzerland: World Health Organization; http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/index.html 

2.      Livsmedelsverket: Järn, https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

3.      Greig A, Patterson A, Collins C, Chalmers K (2013) Iron deficiency, cognition, mental health and fatigue in women of childbearing age: a systematic review, 

4.      Elwood PC & Hughes D (1970) Clinical trial of iron therapy on psychomotor function in anaemic women. Br Med J 3, 254–255 

5.      Vaucher P, Druais PL, Waldvogel S, et al. (2012) Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin: a randomized controlled trial. Can Med Assoc J 184, 1247–1254 

6.      Krayenbuehl PA, Battegay E, Breymann C, et al. (2011) Intravenous iron for the treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal women with low serum ferritin concentration. Blood 118, 3222–3227

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT