Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Person sover djupt och drömmer

Drömterapi och Hälsa – Utforska Drömmarnas Inverkan på Vårt Välmående

Sömnen och dess viktiga funktioner

Sömnen är en av kroppens mest grundläggande behov och fyller flera viktiga funktioner. När vi sover rensas hjärnan från restprodukter som bildats under dagen, vilket är avgörande för att bibehålla en god kognitiv funktion. Sömnen förbättrar vår uppmärksamhet, koncentration, blodsockerreglering och hjälper oss att göra bättre matval. Det är svårt att hitta något i kroppen som inte påverkas positivt av god sömn, och vice versa.

Drömmars betydelse för hälsa och välmående

Drömmar har länge studerats inom psykologin och hjärnforskningen, och deras funktion har debatterats flitigt. Vissa teorier pekar på att drömmar kan ge oss insikt i vårt undermedvetna och hur det påverkar oss, medan andra forskare ser drömmar som en biprodukt av andra processer som sker under sömnen.

Drömmars funktion och betydelse

Psykologiska perspektiv på drömmar

Sigmund Freud menade att drömmarna ger oss möjlighet att förstå vårt undermedvetna och hur det påverkar oss. Detta perspektiv har haft stor inverkan på synen på drömmar och deras betydelse inom psykologin.

Hjärnforskning och drömterapi

Samtidigt har hjärnforskningen undersökt drömmar från ett mer biologiskt perspektiv och funnit att de kan vara kopplade till processer som sker under sömnen, snarare än att enbart vara en insikt i vårt undermedvetna.

REM-sömnen och dess läkande effekter

Noradrenalin och stress

REM-sömnen, en av sömnens olika stadier, har visat sig ha en läkande effekt på kroppen. Detta beror på att stresshormonet noradrenalin inte är verksamt i hjärnan under REM-sömnen. Noradrenalin kan vara bra i akuta situationer, då det hjälper oss att fokusera och reagera snabbare. Men långvarig stress kan vara skadlig för kroppen.

Drömmarnas roll i att bearbeta känslor

När vi drömmer aktiveras delar av hjärnan som hanterar minnen och känslor, vilket indikerar att drömmar spelar en roll i att bearbeta känslomässiga minnen. Eftersom noradrenalin inte är närvarande under drömmar, kan dessa minnen bearbetas i ett tillstånd av låg stress, vilket gör att de inte väcker lika starka känslor i framtiden.

Drömterapi för depression och stress

Drömminnens betydelse för återhämtning

Forskning har visat att personer med depression och svår stress som drömmer om det som påverkar dem negativt har en större chans att tillfriskna jämfört med personer i samma situation, vars drömmar inte berör det som påverkar deras psykiska tillstånd negativt.

Studier inom drömterapi om drömmar och återhämtning

I en studie antecknade forskare deprimerade personers drömmar och följde upp dem ett år senare. Resultaten visade att de som hade drömmar som berörde deras depression hade tillfrisknat i större utsträckning än de vars drömmar inte var relaterade till deras psykiska tillstånd.

Slutsats

Drömmar, och speciellt REM-sömnen, verkar spela en viktig roll i att bearbeta känslor och hjälpa oss att hantera negativa upplevelser. Detta kan vara särskilt viktigt för personer som lider av depression och stress. Genom att bättre förstå drömmarnas funktion och betydelse kan vi få insikter om hur vi kan använda dem för att förbättra vår psykiska hälsa och välmående.

Referenser

  • Cervone D, Pervin L (2013) Personality Psychology, 12 ed, international student ed. Hoboken, N.J. : Wiley,
  • Robert Sapolsky (2004) Varför Zebror inte får magsår.

Fakta

Rapid Eye Eovement sleep (REM-sömn) – I detta sömnstadie rör sig ögonen snabbt, vilket förklarar namnet. I detta stadie är våra drömmar som mest levande. Under REM-sömnen är vår kropp i regel paralyserad och det är därför våra drömmar kan tillåtas vara mer levande än vanligt. I detta stadie befinner sig hjärnan i en speciell miljö då mängden av olika signalämnen varierar kraftigt jämfört med vårt vakna tillstånd. Ett exempel är frånvaron av noradrenalin.